Domino Hronov

Přihláška na kroužek

Školní rok 2023/2024

Přihlášku vyplňujte vždy pro jednu osobu. Přihlásit ji můžete na jeden nebo více kroužků najednou.

1. Kroužky

2. Účastník kroužku

3. Kontaktní údaje

U dítěte uveďte kontakt na zákonného zástupce.

4. Platba

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Poskytuji DDM Domino Hronov souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro níže uvedené účely a dobu trvání:

Osobní údajÚčel zpracováníDoba poskytnutí souhlasuSouhlasím
Fotografie webové stránky, výroční zpráva, nástěnky, facebook, tisk5 let
Audiozáznam nebo videozáznam webové stránky, facebook5 let

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679, a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, případně do odvolání tohoto souhlasu.


Prohlašujeme, že bereme na vědomí vnitřní řád DDM (dominohronov.cz/kontakty/uredni-deska/), bezpečností předpisy a jsme seznámeni s charakterem kroužku. Naše dítě je zdravotně způsobilé zúčastnit se zájmového vzdělávání. Každý přihlášený je povinen dbát pokynů vedoucího zájmového kroužku nebo pracovníka DDM. Za bezpečnost přihlášeného zodpovídá DDM pouze po dobu trvání zájmového útvaru. Podmínkou přijetí do kroužku je předání úplně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku za kroužek. Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce.